Algemene voorwaarden Carsounds Etten-Leur

1. Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Carsounds Etten-Leur en op alle overeenkomsten welke met Carsounds Etten-Leur worden aangegaan.
1.2 Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen indien nadrukkelijk aangegeven aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten.
1.3 Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.
1.4 Indien ook de koper naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Carsounds Etten-Leur is ingestemd.
1.5 Met het verkopen via de webshop richt Carsounds Etten-Leur zich uitsluitend op de Nederlandse markt.
1.6 Onder “koper” wordt verstaan iedere bezoeker van de website dan wel elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Carsounds Etten-Leur in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.
1.7 Carsounds Etten-Leur behoudt zich het recht voor deze voorwaarden aan te passen aan wettelijke normen van Nederland.
1.8 Door het gebruik van de webshop van Carsounds Etten-Leur en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de koper deze algemene voorwaarden evenals alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de website.

2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten.

2.1 Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt. Bij aanbiedingen via de website wordt dit kenbaar gemaakt , telefonisch of per mail. Over het algemeen wordt de voorraad bijgehouden via de website, mocht dit onverhoopt door drukte eo omstandigheden niet lukken en blijkt een artikel alsnog niet op voorraad te zijn dan wordt koper daarvan zo spoedig mogelijk van op de hoogte gebracht. Reeds gedane betalingen worden zo spoedig mogelijk terugbetaald.
2.2 Een op naam gestelde offerte heeft altijd een geldigheidsduur welke duidelijk vermeld wordt in de offerte.
2.3 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de koper is overhandigd per e-mail of per post is verzonden naar het door koper opgegeven emailadres of hoofdadres.
2.6 Koper en Carsounds Etten-Leur komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 2.1 en 2.3 is voldaan. Vooral ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Carsounds Etten-Leur zullen, voor zover de wet dat toelaat, gelden als bewijs.
2.7 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via e-mail verstrekt en opgaven van toepasbaarheid met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan.

Carsounds Etten-Leur garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie of toepasbaarheid in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding. Uiteraard doet Carsounds Etten-Leur er alles aan de gegevens zo nauwkeurig mogelijk te benaderen.

3. Prijzen en verzendkosten

3.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro`s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief 21% omzetbelasting. Indien de omzetbelasting bij wet veranderd wordt, verandert deze ook per de wettelijk aangegeven datum bij Carsounds Etten-Leur.
3.2 Aanbiedingen zijn geldig tot de einddatum van die aanbieding. Zodra de aanbieding voorbij is , wordt dit duidelijk aangegeven en zal de prijs aangepast worden. Na aanpassing is de aanbieding vervallen en niet meer geldig, tenzij anders, schriftelijk overeengekomen.
3.3 De Koper is de prijs verschuldigd die Carsounds Etten-Leur in haar bevestiging conform artikel 2 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-)fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Carsounds Etten-Leur worden gecorrigeerd.
3.4  Verzending van uw bestelling door Carsounds Etten-Leur binnen Nederland is vanaf € 100,- gratis. Onder de € 100,- hanteren wij € 6,75 aan verzend- en administratiekosten.

4. Betaling

4.1 Bij bestellingen via website kan op de volgende manieren worden betaald: Ideal via Sisow, Paypal, vooruitbetaling of contante betaling  bij afhalen in de winkel.
Vooruitbetaling geschiedt door middel van overmaken op rekeningnummer NL55RABO 0114858802 t.n.v. Carsounds Etten-Leur o.v.v.het factuurnummer. Slechts na betaling van de factuur wordt de order verwerkt en verstuurd.
Betalingsmogelijkheden kunnen altijd worden aangepast, dit wordt duidelijk kenbaar gemaakt via de website en in het bestelproces.
4.2 In het geval door Carsounds Etten-Leur een betalingstermijn is afgesproken geldt dat door het enkel verstrijken van deze termijn de Koper in verzuim is.
Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder alsdan te stellen en overeen te komen voorwaarden.
4.3 Bij niet of niet-tijdige betaling zijn de extra kosten altijd voor rekening van koper.
4.4 Ten laste van de Koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Carsounds Etten-Leur als gevolg van de niet nakoming door koper van diens (betalings-)verplichtingen heeft moeten maken.
4.5 In geval van te late betaling is Carsounds Etten-Leur bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden en/of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder inbegrepen.


5. Levering en leveringstijd.

5.1  Bestellingen worden zo snel mogelijk verzonden. Carsounds Etten-Leur streeft ernaar bestellingen die plaatsvinden voor 16.00 diezelfde dag te verzenden. De bestelling moet dan ook voor 16.00 betaald zijn en dit moet zichtbaar zijn op de rekening van Carsounds Etten-Leur. Genoemde levertijd geldt slechts als indicatie en geldt nimmer als fatale termijn. Carsounds Etten-Leur kan nadere informatie betreffende levertijden vermelden op de internetsite of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter. De maximale levertijd zal 30 dagen bedragen tenzij anders overeengekomen. Mocht deze levertijd niet haalbaar zijn stellen wij u hiervan op de hoogte. U heeft dan het recht om de overeenkomst te ontbinden. Reeds betaalde bedragen worden zo spoedig mogelijk, doch binnen 30 dagen gecrediteerd.
5.2 Indien een product onverhoopt blijkt te zijn uitverkocht, dan stellen wij koper daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte. Indien er reeds betaald is, wordt de betaling zo spoedig mogelijk gecrediteerd. Uiteraard wordt de voorraad nauwkeurig in de gaten gehouden .
5.3 Leveringen vinden plaats op het door de koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.
5.4 Het risico van verlies of beschadiging van het product die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de klant over op het moment waarop deze aan de klant juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de klant of van een door de klant aan te wijzen derden wordt gebracht.

6. Ruilen en herroepingrecht

6.1 De koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te inspecteren. Overeenkomsten met consumentkopers waar uitsluitend gebruik is gemaakt van elektronische communicatie, geldt dat de consumentkoper het recht heeft zonder boete en zonder opgaaf van redenen een herroepingrecht uit te oefenen binnen zeven (7) werkdagen na aflevering van het product in kwestie. Van dit herroepingrecht zijn uitgezonderd:
* op maat afgeknipte artikelen ( kabels / bekledingsmateriaal )
* speciaal voor de koper bestelde artikelen
* onderdelen

6.2 Indien de consumentkoper van het herroepingrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt, dan draagt Carsounds Etten-Leur zorg voor terugbetaling binnen 30 dagen.

Verzendkosten bij retourneren van het product zijn geheel voor de kosten van de koper.

7. Eigendom

7.1 Na volledige betaling is het product eigendom van de klant.

8. Garantie en aansprakelijkheid

8.1 Carsounds Etten-Leur garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.
8.2 Het aankoopbewijs geldt als bewijs met betrekking tot de garantie.
8.3 Carsounds Etten-Leur is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de koper of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Carsounds Etten-Leur. Carsounds Etten-Leur is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en omzetderving.
8.5 Indien Carsounds Etten-Leur, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.
8.6 Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:
– indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Carsounds Etten-Leur of de fabrikant zijn verricht; – indien de originele factuur niet kan worden overlegd, is gewijzigd of onleesbaar is gemaakt;
– indien gebreken die het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
– indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatigheid.
8.8 De koper is gehouden Carsounds Etten-Leur te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de overeenkomst tegen Carsounds Etten-Leur mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de koper dienen te komen.
De koper is verplicht het product aan Carsounds Etten-Leur te retourneren om zodoende een goede beoordeling en afhandeling van de garantieaanspraak te bewerkstelligen. Indien een klacht gegrond wordt verklaard verplicht Carsounds Etten-Leur zich tot het leveren van een gelijkwaardig product mits anders overeengekomen.
8.9 Naast deze garantiebepalingen blijven wettelijke garantiebepalingen van kracht.
Een eventueel door het bedrijf als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten die de consument jegens het bedrijf kan doen gelden op grond van de wet en de overeenkomst op afstand.
Een eventueel door de fabrikant of de importeur verleende garantie doet niets af aan de rechten die de consument jegens het bedrijf kan doen gelden op grond van de wet, de overeenkomst op afstand en de door het bedrijf verleende garantie.

9. Overmacht

9.1 In geval van overmacht is Carsounds Etten-Leur niet gehouden haar verplichtingen jegens de koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
9.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

10. Intellectuele eigendom.

10.1 De koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij Carsounds Etten-Leur, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

11. Persoonsgegevens.

11.1 Carsounds Etten-Leur zal de gegevens van de koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. Carsounds Etten-Leur neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving hoog in acht.

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter.

12.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

13. Links

13.1 De site van Carsounds Etten-Leur kan advertenties van derden of koppelingen naar andere sites bevatten. Op het privacy beleid van deze derden of hun sites heeft Carsounds Etten-Leur geen invloed en is daarvoor niet verantwoordelijk.

14. Uw rechten

14.1 U kunt altijd aan Carsounds Etten-Leur vragen welke gegevens over u worden verwerkt. Hiertoe kunt u een e-mail sturen. Ook kunt u per e-mail aan Carsounds Etten-Leur vragen om verbeteringen, aanvullingen of andere correcties aan te brengen, die Carsounds Etten-Leur zo spoedig mogelijk zal verwerken. Indien u geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie dan kunt u Carsounds Etten-Leur hiervan op de hoogte stellen.

Toezenden van informatie gebeurt alleen maar als u daarvoor uw emailadres heeft opgegeven en heeft aangevinkt de nieuwsbrief te willen ontvangen.

15. Voorwaarden betalen bij afhalen

15.1 Indien u kiest voor betalen bij afhalen dient u aan te geven wanneer u de bestelling op wilt halen. Zodra de bestelling klaarligt ontvangt koper een mail en kan de bestelling opgehaald worden. Dit dient gedaan te worden binnen 7 dagen na bevestiging. Koper en Carsounds Etten-Leur zijn op het moment van de bevestiging een overeenkomst aangegaan en koper is verplicht deze na te komen. Betalen achteraf kan in de winkel zowel contant als per pin.